تولد دوباره

  اولشهمهشکلهمهستیمکوچولووکچلحتیصداهامونهمشبیهبههمدیگهاستبااولینگریهبازیشروعمیشههیبزرگمیشیمبزرگوبزرگتراونقدربزرگکهیادمونمیرهیهروزکوچولوبودیمدیگههیچچیزیمونشبیهبههمنیستحتیصداهامونگاهیباهممیخندیمگاهیبههم!اینجادیگهبازیبهنیمهرسیده :واسهبردنبازیروینیمهیدومنمیشهخیلیحسابکردگاهیبایدبرایبردنبازیبیندونیمهدوباره متولد شد    
/ 40 نظر / 32 بازدید
مهر 91
1 پست
تیر 91
1 پست
بهمن 90
2 پست
آبان 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
دی 88
1 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
2 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
2 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
1 پست
آبان 87
3 پست
مهر 87
2 پست
شهریور 87
4 پست
مرداد 87
4 پست
تیر 87
3 پست
خرداد 87
5 پست
ُeuthanasia
1 پست
inmorix
1 پست